REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bytyniu

 

● Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych.

● Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

● Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia  NMP W Bytyniu.

● Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii.

● Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godz. 8:00 do zmroku.

● Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym, należy:

  • - ustalanie miejsca pochówku,
  • - pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem,
  • - wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

● Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

● Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat oraz podpisaniu umowy może stać się dysponentem grobu.

● Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest opiekunem grobu.

Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (dotyczy to także miejsc zarezerwowanych).

● Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji.

Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczania stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat  .

● Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.

● Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt (projekt zawiera ogólny wygląd, wymiary zewnętrzne oraz napisy, które powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego).

● Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez ks. Proboszcza.

● Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.

● Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.

● Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarza.

● Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8:00 do 15.00 (nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne).

● Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

● Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.

● Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

● Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza, za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii.

● Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

● Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

● Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenie drzew czy krzewów znajdujących się na terenie cmentarza, oraz montowania ławek i układania chodników wokół grobów (wymagana jest zgoda Zarządcy).

● Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

  • - wjazd pojazdami jednośladowymi,

  • - pozostawienie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych,

  • - przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów,

  • - niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

  • - wprowadzanie zwierząt,

  • - wypalanie śmieci.

● Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich Innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

● Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC.

● Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

● W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej oraz Kodeksu Cywilnego.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.